Transparència

Transparència

La Fundació Iluro, en compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix els principis de bon govern que ho han de fer possible, els quals han d’ésser desenvolupats mitjançant codis ètics i de bona conducta.

Així mateix, la Fundació Iluro posa a disposició del ciutadà diversos continguts en matèria de transparència (informació institucional i organitzativa, gestió econòmica, informació de rellevància jurídica, programació i planificació, activitat subvencional, …), així com les regles a les quals resta sotmesa.

La Fundació Iluro és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general previstes en aquests estatuts.